Intel/英特尔 E52683 V3 E54620 V3至强服务器 散片CPU2011

  • 套餐类型:套餐一套餐二
  • 品牌:Intel/英特尔
  • CPU主频:2.0GHz
  • 接口类型:2011
  • 包装种类:散片
  • 芯片制程:32纳米
  • 成色:全新

 

套餐一 E5-2683 V3

套餐二 E5-4620 V3

 

推荐硅胶需要请点击图片             推荐散热器需要请点击图片

                                        

 

  1.购买本店的CPU 均有送 散热硅胶和CPU 保护盒.顺丰除外

   2.本店默认快递 申通快递 每天下午统一发货请知悉

  3 .本店的CPU 均为正式版 测试好在发货质保一年 放心购买

   4. 本店发出的CPU均有贴标或盖章 请勿撤掉 方便日后保修  

本店实物拍摄 

 

 

 

深圳华宇科技热门商品